MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ spółka z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ulicy Mielczarskiego 14, powołana została na mocy Uchwały Nr XV/124 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 1991 roku. Akt notarialny Spółki spisany został w dniu 17 grudnia 1991 roku.

FORMA PRAWNA:

MPGM spółka z o.o. w Zgierzu nabyła osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru handlowego, a działalność na własny rachunek rozpoczęła z dniem 01 czerwca 1992 roku. Aktualny wpis Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem Rejestru Przedsiębiorców 0000099467.

STRUKTURA KAPITAŁOWA:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 791 850 złotych.

100 % udziałów w Spółce obejmuje Gmina Miasto Zgierz .

ORGANY SPÓŁKI:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu, jest profesjonalnym partnerem, tj. spełnia kryteria przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Podstawowym profilem działania Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w zakresie administrowania
i zarządzania nieruchomościami.

MPGM sp. z o.o. w Zgierzu administruje budynkami oraz nieruchomościami komunalnymi Gminy Miasto Zgierz, zarządza budynkami Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkami z zasobu prywatnego. 

Skip to content